• TELEFON 0(224) 411 02 90

  • FAX 0(224) 411 02 93

  • E-Mail plaskal@plaskal.com

  • ADRES NOSAB N.112 SOKAK NO:8